01.JPG
02_DSC06442.jpg
03_DSC06433.jpg
04_DSC06376.jpg
05_DSC06388.jpg
06_DSC06400.jpg
07_DSC06410.jpg
08_DSC06429.jpg
81_Neubau_Kardiologie_HKK_Soltau_Grundriss_EG.jpg
81_Neubau_Kardiologie_HKK_Soltau_Grundriss_OG.jpg
81_Neubau_Kardiologie_HKK_Soltau_Schnitt.jpg

Neubau Kardiologie HKK Soltau